اردو های علمی و تفریحی :
اموزش در کنار پرورش به اوج خود می رسد و این زمانی است که تمامی چارچوب های اخلاقی در یک فضای دوستانه و صمیمی اجرا شود،با این هدف دانش آموزان سرای علم در این اردو با پدیده های نوظهور علمی مانند نانو ،بازدید از مراکز علمی تحقیقاتی آشنا می شوند.