کادر اداری و اجرایی
 
مدیریت:خانم دانشور
معاونت:خانم مشتاق
برنامه ریزی آموزشی:مهندس وحید فاطمیان
کادر مشاوره گروه آموزشی فاطمیان:
خانم میرزایی